Všeobecná pravidla STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES

platná pro sezónu 2017

RÁMCOVÁ SMLOUVA SE SPORTOVCEM
 • Základním předpokladem pro účast na akcích seriálu STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES 2017, tj. tréninkových kempů a závodů, je uzavření Rámcové smlouvy se sportovcem.
ČÍSLA ZÁVODNÍKŮ
 • Všem závodníkům bude přiděleno startovní číslo, které si připevní z vnější strany na levé lýtko.

OBLEČENÍ

 • Závodníci musí na sobě mít kalhoty, dres s krátkým nebo dlouhým rukávem a uzavřenou obuv.
 • Kalhoty musí být jednobarevné černé. Ochranné návleky mohou být libovolné barvy.
 • Závodníci obdrží na akcích oblečení určené pro akce seriálu STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES. Druh a počet kusů oblečení jsou upraveny v podmínkách vyhlášených pro danou akci.
 • Oblečení určené pro akce STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES jsou účastníci povinni nosit po celou dobu akce.
 • K připevnění označení vlastního sponzora (vlastních sponzorů) závodníka je vyhrazeno zvláštní místo na dresu. Podrobné informace jsou obsaženy v podmínkách vyhlášených pro daný závod.
 • Pro disciplíny Hot Saw a STIHL Stock Saw je nutno používat ochranu sluchu, ochranu zraku a ochranu nohou, vše s potřebnou certifikací. Tyto ochranné pomůcky jsou účastníkům k dispozici v dostatečném množství. Pro disciplíny Hot Saw a STIHL Stock Saw je doporučeno používat rovněž rukavice.
 • Závodník není oprávněn nosit oblečení či jiné předměty, jež obsahují loga, emblémy nebo jiná označení produktů konkurujících produktům značky STIHL nebo produktům jiných sponzorů. Dále je zakázáno nosit oblečení či doplňky, jež nepřiměřeně reprezentují jiný druh sportu. Zástupci společnosti STIHL AG a dalších sponzorů si vyhrazují právo kdykoli stanovit, co je nutno chápat pod pojmem „konkurovat" a „nepřiměřeně".
VRCHNÍ ROZHODČÍ
 • Vrchní rozhodčí dohlíží na dodržování pravidel a jejich dodržování prosazuje.
 • Všechna rozhodnutí vrchního rozhodčího jsou konečná.
 • O použití videokamery rozhoduje vrchní rozhodčí. Její použití se omezuje na zjištění „chybného startu" a na kontrolu naměřených časů v případech, kdy je to pokládáno za potřebné. Videozáznam si prohlíží pouze vrchní rozhodčí, pokud sám nerozhodne jinak. 
PODÁNÍ STÍŽNOSTI
 • Účastník může podat stížnost poté, co ukončí soutěž ve své disciplíně a to nejpozději do 5 minut po skončení jeho pokusu na této disciplíně.
 • Stížnost nelze podat v případech, kdy došlo k chybnému startu, špalek nebyl přeříznut, nebyl odříznut celistvý kotouč (v případě disciplín v řezání) nebo došlo-li k záseku do Foot Holds.
 • V situacích, v nichž nelze jednoznačně rozhodnout na základě pravidel, má účastník možnost podat stížnost u poroty a to opět nejpozději do 5 minut po skončení jeho pokusu na této disciplíně.
 • Porotu tvoří vrchní rozhodčí a další dvě nebo 4 osoby a je jmenovbána před zahájením závodu.
STARTOVNÍ POKYN V DISCIPLÍNĚ SINGLE BUCK A VŠECH DISCIPLÍNÁCH V SEKÁNÍ
 • Rozhodčí udělí pokyn ke startu v anglickém jazyce "Timers ready, contestants ready, three-two-one-go" co nejzřetelněji tak, aby žádný ze závodníků nebyl zvýhodněn ani znevýhodněn.
 • Soutěž začíná na povel "Go".
STARTOVNÍ POKYN V DISCIPLÍNÁCH STIHL STOCK SAW A HOT SAW
 • Rozhodčí udělí pokyn ke startu v anglickém jazyce „Hands on the wood, Get set" co nejzřetelněji tak, aby žádný ze závodníků nebyl zvýhodněn ani znevýhodněn. Následně vystřelí ze startovní pistole 1 až 3 sekundy po pokynu „Get set".
 • Jestliže z pistole žádná rána nevyjde, start se opakuje.
ČASOMĚŘIČI A POMOCNÝ PERSONÁL
 • Každému závodníkovi jsou měřeny dva časy.
 • V disciplínách Underhand Chop, Standing Block Chop, Springboard a Single Buck se čas začíná měřit v okamžiku, kdy dá vrchní rozhodčí nebo startér pokyn „Go". Čas se přestává měřit v okamžiku, kdy je špalek přesekán či přeříznut. Oficiální startovní pokyn zní: „Timers ready, contestants ready, three-two-one-go".
 • V disciplínách Hot Saw a STIHL Stock Saw se čas začíná měřit v okamžiku, kdy dá vrchní rozhodčí nebo startér pokyn výstřelem ze startovní pistole. Čas se přestává měřit v okamžiku, kdy je od kmene oddělen poslední kotouč. Oficiální startovní pokyn zní: „Hands on the wood, get set" a následuje výstřel.
 • V případě „chybného startu" je na uvážení vrchního rozhodčího, bude-li závodník diskvalifikován.
DISKVALIFIKACE
 • Diskvalifikaci z důvodu porušení pravidel oznámí vrchní rozhodčí dotčenému závodníkovi po ukončení příslušného soutěžního pokusu.
 • Je-li závodník v určité disciplíně diskvalifikován, nedostává za tuto disciplínu žádný bod.
 • V případě, že závodník na určitou disciplínu nenastoupí, nedostává žádný bod.
OSOBY V ZÁVODNÍ ARÉNĚ
 • Kromě zúčastněného závodníka a asistenta při disciplíně Single Buck se během závodu nesmí v aréně zdržovat NIKDO.
 • V disciplíně Hot Saw si může závodník vyžádat asistenta pro pomoc před startem HOT SAW do pokynu rozhodčího pro vyklizení arény před samotným startem soutěže. Ve všech ostatních disciplínách se během závodu nesmí v aréně kromě zúčastněného závodníka zdržovat NIKDO.
 • Před zahájením závodu nechá vrchní rozhodčí hvízdnutím arénu vyklidit.
 • Závodní aréna, do níž byl omezen přístup, je vyhrazena výlučně pro přihlášené závodníky a nesmějí se v ní zdržovat žádné jiné osoby, včetně členů rodiny.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
 • Všechny hlavice seker musí být bezpečně připevněny k násadě a musí být osazena pojistným kolíkem.
 • Při všech disciplínách v sekání jsou povinné drátěné nebo hliníkové chrániče chodidel a holení.
 • Pro disciplíny Hot Saw a STIHL Stock Saw je povinná certifikovaná ochrana uší a zraku a neprůřezné kalhoty nebo návleky.
 • V disciplíně Hot Saw jsou závodní stanoviště chráněna ochrannými zařízeními.
DŘEVO
 • Veškeré dřevo, jež se na závodech používá, je osoustružené topolové nebo borovicové dřevo o následujících průměrech s tolerancí +/- 1 cm:
 • Springboard ... 27 cm
 • STIHL Stock Saw ... 40 cm
 • Standing Block Chop ... 30 cm
 • Single Buck ... 46 cm
 • Underhand Chop ... 32 cm
 • Hot Saw ... 46 cm 
VYLOSOVÁNÍ DŘEVA, ZÁVODNÍHO STANOVIŠTĚ A STARTOVNÍHO POŘADÍ
 • Čísla bloků/kmenů a závodních stanovišť se závodníkům přidělují losováním.
 • Losy tahají závodníci, nezúčastněná třetí osoba nebo osoby pověřené vedením závodu.
 • V případě, že se závodu účastní více než 20 sportovců, mohou být čísla přidělena bez přímé účasti závodníků generátorem náhodných čísel.
 ROZHODOVÁNÍ V PŘÍPADĚ STEJNÉHO POČTU BODŮ
 • V případě stejného počtu bodů v jednotlivé disciplíně se zásadně nerozhoduje.
 • V případě stejného počtu bodů v celkovém hodnocení se rozhoduje pouze mezi určitými místy, definovanými v podmínkách vyhlášených pro daný závod, a to buď celkovým součtem časů všech disciplín, nebo rozhodujícím závodem.
 • Disciplínou rozhodujícího závodu je STIHL Stock Saw standardním způsobem.
 • Formu rozhodování oznámí vrchní rozhodčí před závodem.
ODŠTĚPKY
 • Za odštěpek se označuje kus dřeva, odštípnutý od špalku, jenž se po úderu sekerou v podélném směru oddělil po celé délce špalku. Závodník, jehož špalek se odštípne a který nepřijal potřebná preventivní opatření proti tvorbě odštěpků ke spokojenosti vrchního rozhodčího, bude diskvalifikován, ledaže odštěpek, pokud je ještě spojen se špalkem, odsekne.
 • Pro odštěpky platí ve všech disciplínách v sekání následující pravidlo: Závodník nebude diskvalifikován, jestliže bylo do horní části špalku po obou stranách zatlučeno alespoň šest hřebíků, jež mají zabránit tvorbě odštěpků.
 • Hřebíky musí být zatlučeny ze ¾ své délky do špalku a všechny zahnuty na jednu stranu.
 • V disciplíně Springboard je nutno použít šest hřebíků rovněž v dolní části zadní strany špalku.
FOOTHOLDS
 • Účastník bude diskvalifikován, jestliže v disciplíně Underhand Chop sekne do footholds a tím si usnadní přesekání bloku.
ZÁSAH BLOKU
 •  Závodník nesmí udělat sekerou ani jiným nástrojem zářez ani značku dříve, než se začne měřit čas pro rozseknutí špalku či odříznutí kotouče.
 • Zářezem nebo značkou se rozumí jakýkoli zásah do špalku nebo jakékoli porušení vláken v místě, v němž je blok během závodu nutno rozseknout či přeříznout.
 OBECNÁ PRAVIDLA
 • Pro disciplínu Springboard platí 3minutový limit. Pro disciplíny Standing Block Chop a Underhand Chop platí 2minutový limit. Pro disciplíny STIHL Stock Saw, Single Buck a Hot Saw platí minutový limit. 
 • V případě, že účastník danou disciplínu do vypršení časového limitu nedokončí, má vrchní rozhodčí právo ukončit závod.
 • Účastníkovi se za tuto jednotlivou disciplínu nezapočítává čas a je diskvalifikován.
 • Ukončení závodu signalizuje vrchní rozhodčí hvízdnutím.
 • Dokončení disciplíny po vypršení časového limitu může povolit pouze vrchní rozhodčí.
 • Odstraňovat kůru, volné třísky nebo nečistoty z bloků/kmenů přidělených jednotlivým účastníkům je oprávněn pouze vrchní rozhodčí.
 • Žádný ze závodníků nedostává druhou šanci, ledaže vrchní rozhodčí rozhodne, že byl daný závodník znevýhodněn.
 • Závodníci jsou odpovědni za správné a bezpečné stavění a připevňování svých bloků.
 • Nesportovní chování vůči pořadateli, divákům nebo ostatním závodníkům je trestáno odečtením 5 bodů. Uplatnění tohoto pravidla je na úvaze rozhodčího.

DISCIPLÍNY V SEKÁNÍ

SPRINGBOARD

 • Účastníci smějí používat vlastní vybavení (sekeru a prkna s okovanou špicí – tzv. „springboards"), nebo vybavení (včetně sekery) poskytnuté společností STIHL.
 • Závodníci používají dvě prkna (tzv. „springboards"), po nichž se dostanou k vrcholu kmene, od něhož odseknou napevno připevněný špalek.
 • Závodníci, kteří seknou do předchozích kapes připravených pro springboard, mohou být diskvalifikováni. Za určitých podmínek, tj. v případě, kdy na daném kmeni už není místo, musí vrchní rozhodčí určit, má-li závodník přejít k jinému kmeni, nebo se k vrcholu „propracovat" po okraji záseků předchozích kapes.
 • Závodníkům nesmí fyzicky pomáhat žádná třetí osoba. Před zahájením závodu není závodníkům dovoleno vysekávat do kmene zkušební zářezy pro prkna.
 • Kromě špičky kmene se za účelem zabránění tvorby odštěpků zatlučou hřebíky rovněž do spodní části špalku.
 • Špalek musí být rozseknut ze dvou stran.
 • Čas se počíná měřit na pokyn "Go".
 • Čas se přestává měřit v okamžiku, kdy je špalek viditelně rozseknut.
 • Upozornění: První úder směřuje zdola nahoru. První úder na obrácené straně by měl směřovat dolů.
 • Při této disciplíně se používá blok o průměru 27 cm.
 • Pokud se závodníkovi při této disciplíně sekera vysmekne či nad ní závodník jinak ztratí kontrolu, následuje automaticky diskvalifikace.
UNDERHAND CHOP
 • Sekeru může účastníkům poskytnout pořadatel.
 • Čas se počíná měřit na pokyn "Go".
 • Čas se přestává měřit v okamžiku, kdy je špalek viditelně rozseknut.
 • Upozornění: Špalku je povoleno se dotknout teprve poté, co vrchní rozhodčí rozhodne, že je špalek kompletně rozseknut.
 • Při této disciplíně se používá kulatiny o průměru 32 cm.
 • Pokud se závodníkovi při této disciplíně sekera vysmekne či nad ní závodník jinak ztratí kontrolu, následuje automaticky diskvalifikace.
STANDING BLOCK CHOP
 • Sekeru může účastníkům poskytnout společnost STIHL.
 • Čas se počíná měřit na pokyn "Go".
 • Čas se přestává měřit v okamžiku, kdy je špalek viditelně rozseknut.
 • Upozornění: První úder směřuje zdola nahoru.
 • Při této disciplíně se používá blok o průměru 30 cm.
 • Pokud se závodníkovi při této disciplíně sekera vysmekne či nad ní závodník jinak ztratí kontrolu, následuje automaticky diskvalifikace.

DISCIPLÍNY V ŘEZÁNÍ

SINGLE BUCK

 • Závodník může použít pilu vlastní, nebo poskytnutou společností STIHL.
 • Závodníci si smějí vzít asistenta, který bude vkládat do dřeva klín a sprejem mazat pilu.
 • Asistent stojí po té straně pily, na níž se nachází kmen.
 • Závodníci nesmějí zatěžovat druhý konec pily.
 • Čas se počíná měřit na pokyn "Go ".
 • Čas se přestává měřit v okamžiku, kdy je od špalku viditelně oddělen kotouč.
 • Před startem smí závodník udělat do špalku po jeho obvodu zářez v délce 30 cm.
 • Tento zářez prováděný před startem smí být od hrany bloku vzdálen maximálně 4 cm.
 • Při této disciplíně se používá blok o průměru 46 cm.
 • Kotouč musí být celistvý, jinak je závodník diskvalifikován.
 • Závodníci smějí (případně) zpochybnit místo stanovených zářezů, jež se provádějí před startem, pokud se na nich nebo vedle nich nacházejí viditelné srůsty.
 • O alternativním umístění zářezu prováděného před startem rozhoduje vrchní rozhodčí.
 • Později zjištěné vady dřeva jsou považovány za důsledek náhody.
 • Neúplný kotouč vede k diskvalifikaci.
STIHL STOCK SAW
 • V této disciplíně provádí závodník dva řezy. První řez směřuje shora dolů, druhý zdola nahoru.
 • V této disciplíně se používají motorové pily STIHL MS 661, jež závodníkům dává k dispozici společnost STIHL. Počet otáček těchto řetězových pil nastaví pro účely disciplíny STIHL Stock Saw technik, pověřený společností STIHL.
 • Po obvodu kmene (ve vzdálenosti 10 cm od hrany bloku) bude vyznačena čára. Bude-li tato čára  proříznuta, bude závodník diskvalifikován.
 • Zahřívací fáze: Závodníci mají 15 sekund na zahřátí pily. Startovní pokyn platný pro disciplínu STIHL Stock Saw začíná ihned po ukončení zahřívací fáze.
 • Před startovním výstřelem musí pily běžet, nesmí být nastaveno blokování řetězu a závodník musí mít obě ruce položené na bloku tak, aby čtyři prsty každé ruky byly za středovou linií bloku.
 • Čas se začíná měřit od startovního výstřelu.
 • Čas se přestává měřit v okamžiku, kdy je viditelně odříznut druhý kotouč.
 • Při této disciplíně se používá blok o průměru 40 cm.
 • Všechny kotouče musí být kompletní, neúplné kotouče vedou k diskvalifikaci.
 • Povinná je certifikovaná ochrana uší a zraku a neprůřezné kalhoty nebo návleky.
 • Doporučuje se používat rukavice.
 • Jestliže se pila vypne poté, co se jí závodník dotkne, může ji závodník znovu spustit a dokončit řez, nebo předat technikovi, který zjistí, zda pila řádně funguje.
 • Zjistí-li technik, že je pila funkční, závodník je diskvalifikován.
 • Zjistí-li technik, že pila nefunguje řádně, je závodníkovi povolen druhý start v novém kole (se samostatným startem).
 HOT SAW
 • V této disciplíně provádí závodník tři řezy. První směruje dolů, druhý nahoru a poslední dolů.
 • V této disciplíně se používají speciální pily „Hot Saw", jež závodníkům může poskytnout společnost STIHL.
 • Po obvodu kmene (15 cm od hrany bloku) bude vyznačena čára. V případě, že bude tato čára proříznuta, bude závodník diskvalifikován.
 • Pokud není organizátorem stanoveno jinak, závodník nastartuje pilu ručně po povelu „Go". Před povelem „Go" má závodník možnost zahřátí pily v časovém limitu 60 sekund.
 • Bodka ručního startu musí být opatřena pojistnou karabinou upevněnou ke konstrukci podia. Tato povinnost neplatí v případě použití PowerSAw s upevněnou startovací šňůrou. 
 • Neupevnění pojistné karabiny vede k diskvalifikaci závodníka. Toto platí při nastartování po povelu „Go".
 • Před startovním výstřelem musí mít závodník obě ruce položené na bloku tak, aby čtyři prsty každé ruky byly za středovou linií bloku.
 • Čas se začíná měřit od startovního výstřelu.
 • Čas se přestává měřit v okamžiku, kdy je viditelně odříznut třetí kotouč.
 • Při této disciplíně se používá blok o průměru 46 cm.
 • Všechny kotouče musí být kompletní, neúplné kotouče vedou k diskvalifikaci.
 • Pokud si je závodník vědom neúplnosti kotouče či kotoučů a má prostor v rozmezí 15 cm linie odříznout z bloku další kotouč/kotouče, má povoleno jej/je odříznout.
 • Povinná je certifikovaná ochrana uší a zraku a neprůřezné kalhoty nebo návleky.
 • Doporučuje se používat rukavice.
 • Pokud bude mít závodník v průběhu disciplíny při použití zapůjčené pily od firmy STIHL technické potíže, může tuto pilu předat technikovi, který zjistí, zda pila řádně funguje.
 • Zjistí-li technik, že je pila funkční, závodník je diskvalifikován.
 • Zjistí-li technik, že pila nefunguje řádně, je závodníkovi povolen druhý start v novém kole (se samostatným startem).
 • Pila „Hot Saw" musí být vybavena krytem na straně zapalování.
ŠTAFETOVÉ SOUTĚŽE
 • Hodnocení jednotlivých disciplín ve štafetových soutěžích se řídí výše uvedenými pravidly. 
 • Pořadí disciplíny je STIHL Stock Saw, Underhand Chop, Single Buck a Standing Block Chop.
 • Štafetové soutěže se nebodují.

ZMĚNY PROTI INDIVIDUÁLNÍM SOUTĚŽÍM

 • Absolvování disciplín STIHL Stock Saw a Single Buck na bloku o průměru 46 cm.
 • Disciplína STIHL Stock Saw je pouze na jeden řez provedený shora dolů.
 • Zářez pro disciplínu Single Buck prováděný před startem, smí být oproti individuální soutěži vzdálen od hrany špalku maximálně 10 cm.

PRAVIDLA PRO STŘÍDÁNÍ VE ŠTAFETĚ

 • Následující závodník smí začít soutěž ve své disciplíně teprve poté, co byla ukončena předcházející štafetová disciplína (její ukončení se řídí výše uvedenými pravidly).
 • Diskvalifikace se řídí výše uvedenými pravidly pro jednotlivé disciplíny.
 • K diskvalifikaci dochází rovněž v případě předčasného startu při střídání ve štafetě.
 • Čas počíná běžet v okamžiku, kdy zazní startovní výstřel k první disciplíně, a končí ukončením poslední štafetové disciplíny. 
 • Štafeta nastupuje ve čtyřech, případně ve třech závodnících.

DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL

 • Závodník či tým, který nedodržuje tato pravidla, není bodován a je z účasti v závodu vyloučen.
 • Pro příslušné soutěže platí oficiální podmínky vyhlášené pro jednotlivé závody v rámci seriálu STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES.
CHOVÁNÍ A VYSTUPOVÁNÍ SPORTOVCŮ
 • Sportovec je povinen dbát slušného chování a vystupování po celou dobu trvání akce.
 • Sportovec je povinen dodržovat zásady Fair Play.
 • Sportovec je povinen dodržovat zásady Světového antidopingového kodexu.
 • Sportovec je povinen řídit se pokyny organizátorů, trenérů, CREW teamu a vedení STIHL®.
 • Sportovec je povinen se zdržovat pouze na místech určených organizátory.
 • Sportovec je povinen mluvit slušně bez jakýchkoliv vulgárních projevů.
 • Sportovec je povinen dbát bezpečného zacházení s nástroji
 • Sportovec je povinen dodržovat bezpečnostní pravidla dle Rámcové smlouvy se sportovcem.
 • Sportovec je povinen dodržovat časy a termíny přihlášek, začátku akcí a dbát dalších organizačních pokynů organizátora. V případě, že se nemůže na akci v daném termínu dostavit, je povinen se písemně nebo telefonicky včas předem omluvit.
 • Při porušení jakéhokoliv z výše uvedených bodů bude sportovci uděleno „napomenutí" a bude mu udělena pokuta 500 Kč, kterou je povinnen uhradit bez prodlení.
 • Po druhém „napomenutí" v průběhu jedné sezóny bude sportovci zastavena činnost do konce probíhající sezony a dle závažnosti přestupků pozastavena na další období, případně úplně.
 • Toto „napomenutí" může udělit okamžitě trenér, rozhodčí nebo organizátor.
 • Proti udělení „napomenutí" není odvolání.
 • Evidenci „napomenutí" provádí technický organizátor akcí a prostředky z pokut budou využity na pořádání následující akce STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES.

Cookies na této stránce

Používáme cookies, abychom vám mohli zajistit lepší funkčnost a zážitek při prohlížení těchto stránek. Pokračováním v prohlížení těchto stránek dáváte svůj výslovný souhlas s používáním cookies ve vašem prohlížeči. Pokud s použitím cookies nesouhlasíte, můžete zavřít okno prohlížeče. Více o správě cookies se dozvíte zde.

OK