Právní informace

Andreas STIHL, spol. s r. o.
Chrlická 753
664 42 Modřice
Česká republika

Telefon: +420 547 423 111
E-mail: support@stihl.cz

Společnost je zastoupena jednatelem Jiřím Rumplíkem
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1484
IČ: 18565727
DIČ: CZ18565727

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Podle platných právních předpisů je společnost Andreas STIHL, spol. s.r.o. povinna informovat spotřebitele o existenci Evropské platformy pro řešení sporů on-line, kterou zřídila Evropská komise pro účely řešení sporů.

Evropskou platformu pro řešení sporů on-line naleznete zde: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Kontaktní údaje oficiálních orgánů (subjektů) pro řešení sporů naleznete zde: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.odrList#inline-nav-3

V případě, že neexistuje zákonná povinnost zúčastnit se mimosoudního řešení spotřebitelského sporu před smírčím orgánem pro spotřebitelské spory, nebude společnost Andreas STIHL, spol. s.r.o. povinna ani ochotna se takového řízení zúčastnit.

Dále v souladu se zákonnými ustanoveními uvádí společnost Andreas STIHL, spol. s.r.o. svoji e-mailovou adresu, která zní: support@stihl.cz.

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů podle § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Společnost Andreas STIHL, spol. s r.o. tímto informuje o tom, že případné spory mezi společností Andreas STIHL, spol. s r.o. jako prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem vzniklé z kupní smlouvy o prodeji zboží, které se nepodařilo urovnat mezi stranami přímo, je možno řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Zákonem pověřeným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, Praha 2. Bližší informace o České obchodní inspekci a mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou dostupné na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh kupujícího (spotřebitele), a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh na zahájení řešení spotřebitelského sporu je kupující (spotřebitel) oprávněn podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující (spotřebitel) uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Návrh na zahájení řešení spotřebitelského sporu musí obsahovat:
identifikační údaje stran sporu,

  1. identifikační údaje stran sporu,
  2. úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností,
  3. označení, čeho se navrhovatel domáhá,
  4. datum, kdy navrhovatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé,
  5. prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu podle zákona o ochraně spotřebitele,
  6. datum a podpis navrhovatele (spotřebitele).

K návrhu se dále přiloží doklad o skutečnosti, že se navrhovateli nepodařilo spor vyřešit s druhou stranou přímo, a další písemnosti dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici. K návrhu se přiloží plná moc, je-li navrhovatel zastoupen na základě plné moci.

Návrh lze podat písemně, ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České obchodní inspekce, podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslaný prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh podává. Za podmínky, že je návrh do 10 dnů potvrzen, popřípadě doplněn jedním ze způsobů uvedených v předchozí větě, je možno jej podat pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu. Spotřebitel má rovněž právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.